من میدونم نباشمم هزار تا دیگه جام هستنا
ولی ببین
من
بدون تو
میمیرم..!