اینقدر مهربون و ساده ایم
که اگه کسی از چشممون بیفته
برمیداریم یه فوتش میکنیم و میذاریم سر جاش