با دلت حسرتِ هم صحبتی ام هست ولی
سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم...؟!