سـاز مـن کـوک اسـت...
وقتی در کنـار قلـب «تـوسـت»!