بابام گفت پاشو یه چایی بیار گفتم میشه پنج تومن گفت چی؟
گفتم جوکر گفته وقتی تو کاری تخصص داری مفتی انجامش نده

بیرونم کرد گفت برو پیش جکر بخواب 😂