بیشتر از اینها
برای من باش
دلم می‌خواهد
گره بزنم
هر نفسم را
به بودنت ...