نگذار بدهکار دلت شوی
وقتی که دوستم داری و نمیگویی
بدهکاری
هم به دلت
هم به من ...