سال گذشته شب يلدا تو پرواز دختره گفت يني الان پرواز مام يكم طولاني تره؟

بعد مامانش جواب داد نه عزيزم ماداريم ميريم دهلي تو ايران طولاني تره emoji)))))