‏ما مدرسه میرفتیم آلودگی نبود، دانشجو شدیم، مدارسو تعطیل میکردن دانشگاهارو نه،

حالام که کارمند شدیم دانشگاهارم تعطیل میکنن مارو نه

فک کنم پیر بشیم مارو میبرن بجا کارمندا کار کنیم موقع آلودگی 😂😂