الان حافظ داره به سعدی میگه، ای بابا بازم شب چله شد اینا میخوان منو با نیت‌های کِی شوهر می‌کنم یا کِی زن می‌گیرم سرویس کنن!