‏چقدر کمیابند
ادمهایی که
وقتی میفهمند چقدر دوستشان داری
بازهم ادم میمانند