ساز هم ،
با نفس گرم تو آوازی داشت
بی تو دیگر
سر ساز و دل آوازم نیست