بابام میگه شب یلدا ساعت چنده؟

سال تحویله مگه؟ پدر من هر شبی که قهر کنی شام نخوری شب یلداس 😂