دنبال عشـق رفتن ، برگشتنی نـدارد
يا پا مَنِه به دامش ، يا از نجات بگذر