درد دل،
شعر قشنگ،
این همه احساس لطیف...

به کسی این سه بیان کن
که تو را می فهمـــــد