دوسـتـت دارم هايِ تُ
مـرا هوايي كرد
حـالا ديگـر
رويِ ابــرها هم ميشود
زنـدگـي كرد!
هــرچـه بـادا بـاد ...