نور باش
اگه مسيرت تاريكه
از جات پاشو!
زمان صبر نميكنه
براى آزاديت كار كن
نه براى رييست
قبل از اينكه سقوط كنى
ببين چرا پرواز كردى...