حرف نزدن دلهره‌ای بود
و حرف زدن و درست فهمیده نشدن
دلهره‌ای دیگر...