تو
همان تار مویی هستی
که اگر از سرِ جهان کم بشود
میمیرم ♥