به پرواز شک کرده بودم
به هنگامی که شانه هایم
از توان سنگین بال خمیده بود