نصف مردم دنیا
شب که میشه فکر میکنن دلتنگن,
اما همشون خمارن، خمارِ بی کسی