دوستت دارم !
خیلی آرام ...
خیلی نرم ...
خیلی با حسرت ...
مانند دخترکی که
از پشت شیشه ی مغازه ،
عروسک زیبایی را دوست دارد ...!