عشق سفر است ؛ مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد ، از سر تا پا عوض می‌شود ! کسی نیست که رهرو این راه شود و تغییر نکند ...