صنما !
با غم عشق تو
چه تدبیر کنم؟
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم