مغز جالبترین عضو بدنه
از زمان تولد تا موقع مرگ کار میکنه
به جز سر امتحان و خطبه عقد
خاک تو سرش!!!!!!😂😂