از عشـق تـو يکريز دلم مى ريزد
بودنت حال عجيبى ست
«تــو» بايـد باشـى...!