هرچه بیشتر
از خودت بی‌خبرم می‌گذاری،
بیشتر به تو فکر می‌کنم