به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام
دل تورا می طلبد، دیده تورا می جوید...