ندیـــدنت ســــخت اســــت

امـــا

همیـــــن که میــــدانم ...

هستــــی ...

وحــالت خــــــوب است

" دنیـــــــایم زیباســــت"