میان تمام پرسه زدن های عالم ؛
چه صفایی دارد :
در حوالی تو ...!
در هوای تو ...!