و را همچون پیله در سینه ،
عاشقانه حفظ خواهم کرد!!!
و شبی , پروانه وار به سویِ
آسمان آغوشت جاویدان ،
تا خود خدا،،،،
پرواز خواهم کرد.