🌸🍎یلدا یعنی بهانه ای برای
🍎🌸در کنار هم شاد بودن
🌸🍎و زندگی
🍎🌸یعنی همین بهانه های
🌸🍎کوچک گذرا
🌸🍎یلداتون مبارک و زندگیتان
🍎🌸پر از بهانه های شـاد بـاد

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌