❓آیا می دانید ؟
✍️زیره برای لاغر ی خوب است؟
❌اما باعث چین و چروک می گردد؟🌾

❓آیا می دانید ؟
✍️موقع درد، باید عسل بخورید؟
🐝زمانیکه عسل خوردید، عسل خودش را به موضع درد می کشاند ،همانطور که آهن ربا به سمت آهن می رود«سرعت
اثر دارو را افزایش می دهد»؟🐝🍯

❓آیا می دانید ؟
🐝موقع گزیده شدن توسط زنبور باید سرکه روی موضع مالیده و عرق نعناع خورده شود؟

❓آیا می دانید ؟
✍️10عدد بادام به اندازه 5پرس چلو کباب ارزش غذایی دارد؟

❓آیا می دانید ؟
✍️چربی دنبه گوسفند هرچه قدر وارد بدن شود به همان اندازه بیماری از بدن خارج می شود؟! 🐑