تو آفتابی...
هر صبح
می تابی بر پنجره ی خيالم...
و
نور می پاشی
روي سايه یِ تنهايی ام ...!

امروز را
عاشقانه بتاب رؤيای من...