دلم می‌ خواهد چنان بنوشمت که در استخوانم حل شوی ..