جمعه باید تمامِ دغدغه ها را تا کرد
و روی طاقچه ی بیخیالی گذاشت ،
باید غصه ها را مچاله کرد و از پنجره پرت کرد بیرون
جمعه یک گوشه ی دنج میخواهد
با یک لیوان چای داغ ،
همین ...