چو ناز بگذاری
همه نیاز شوی

من از برای تو خود را همه نیاز کنم