ملاقات‌هایی که تقدیر جلوی راه آدم می‌گذارد
بسیار محدود است ، عشق خودش خواهد آمد ؛
بی هیاهو نمی‌توان از آن فرار کرد ،
آرام و آهسته می‌آید و در گوشه‌ای از قلبت می‌نشیند ...
زمانی متوجه آمدنش خواهی شد
که بدون آن نفس کشیدن دشوار می‌شود ...