نهج البلاغه
امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر :

مبادا هرگز با خدمت هایی ک انجام دادی بر مردم منّت گذاری ، یا آنچه را انجام داده ای بزرگ بشماری ، یا مردم را وعده ای داده ، سپس خُلف وعده نمایی!
منت نهادن پاداش نیکوکاری را از بین می برد و کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند.

🌹همیشه موفق باشید🌹