کنار دریا عاشق باشی عاشق تر میشوی واگر دیوانه باشی دیوانه تر این خاصیت دریاست به همه چیز وسعتی از جنون می بخشد...♥️