زندگی ریاضیات است
خوبی هاراجمع کنید+
دعواها را کم کنید_
شادیها را ضرب کنید×
دردها را تقسیم کنید÷
ازنفرت جذربگیرید/