چشم "تو" باده ترین
جام حلالیست که هست
در مقامی که همان حـالِ
محالیست که هست ...!!!♥️