نبودن تو
فقط نبودن تو
نیـــســــت
نبودن خیلی چیزهاست...!