اگه یه یار جانی داشته باشی همه عالم ماله توه تو شاه عالمی ......