سمت دلتنگی ما
چند قدم راهی نیست
حال ما خوب
فقط طاقتمان طاق شده ....