تو سکوت می کنی
من فریاد می زنم
تو عشق را ، من دوست داشتنت را
اه از دست این عشق
که گاه مادر است و گاه نامادری ست
گاه صورتت را دست نوازش می کشد
و گاه صورتت را سیلی می زند
به راستی این عشق
چه گفتنی ها و چه آغوش هایی
به ما بدهکار است...