همیشه "تک" باش
بازی "حکم" یادم داد...!
وقتی "تک" باشی...!
حتی از "شاهم" سرتری....!
بسلامتی همه اونایےکه
واسه ما "تکن