كاش ميشد بارها و بارها
در گوشِ اين جماعت
فرياد زد و گفت:
عشقِ تان ارزانيِ خودتان؛
اعتمادم را پس بدهيد...