با "بوسیدنت"
خلاصه می کنم،
صبح به صبح
" دوست داشتنت" را


♥️