دلبستگی طعمِ گسی دارد
با بغض‌های قصه درگیری
دستت که از دستش جدا باشد
دستِ خودت را نمی گیری ♥️